• Страница 1 из 1
  • 1
Форум | www.SAMP-TEAM.com » San Andreas MultiPlayer » Вопросы и проблемы » /capture (Помогите!)
/capture
Ребята!
Проблема с /capture
Не работает раз в час, надо ждать хз сколько.....
if(!strcmp(cmd,"/capture",true))
{
if(gPlayerLogged[playerid] == 0)
{
SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "* Âû íå çàëîãèíåíû!");
return 1;
}
if(FrakCD[PlayerInfo[playerid][pMember]] == 0)
{
if(!IsInAllowed(playerid))
{
SendClientMessage(playerid,COLOR_WHITE,"Âû íå ìîæåòå çàõâàòèòü òåððèòîðèþ");
return 1;
}
GetPlayerName(playerid, sendername, sizeof(sendername));
for(new i = 0;i<MAX_GANGZONES;i++)
{
if(PlayerToKvadrat(playerid,GZInfo[i][gCoords][0], GZInfo[i][gCoords][1],GZInfo[i][gCoords][2],GZInfo[i][gCoords][3]) && GZInfo[i][gFrakVlad] != PlayerInfo[playerid][pMember] && ZoneOnBattle[i]==0)
{
if(!IsPlayerInBandOnline(GZInfo[i][gFrakVlad])) return SendClientMessage(playerid,COLOR_LIGHTRED,"Çîíó áàíäû êîòîðóþ âû õîòèòå àòàêîâàòü íåò â îíëàéíå!");
if(PlayerInfo[playerid][pRank] < 7) return SendClientMessage(playerid,COLOR_LIGHTRED,"Íà÷àòü çàõâàò ìîæíî òîêà ñ 7 ðàíãà è âûøå!");
SendFamilyMessage(GZInfo[i][gFrakVlad],COLOR_KRAS,"[Iceline]:Âàøà òåððèòîðèÿ ïîä àòàêîé");
SendFamilyMessage(GZInfo[i][gFrakVlad],COLOR_WHITE,"Ó Âàñ åñòü 2 ìèíóòû ÷òîá îòáèòü òåðèòîðèþ");
format(string,sizeof(string),"::: %s íà÷àë âîéíó çà òåððèòîðèþ ïðîòèâ áàíäû %s :::",sendername,GetGangName(GZInfo[i][gFrakVlad]));
SendFamilyMessage(PlayerInfo[playerid][pMember],0x00D900C8,string);
GangZoneFlashForAll(GZInfo[i][gID],GetGZColorF(PlayerInfo[playerid][pMember]));
GZSafeTime[i] = 600;
FrakCD[PlayerInfo[playerid][pMember]] = 3600;
GZInfo[i][gNapad] = PlayerInfo[playerid][pMember];
ZoneTimer[i] = 600;
ZoneOnBattle[i] = 1;
break;
}
}
}
else
{
format(string,sizeof(string),"Îòäûõàéòå %d ìèíóò!",FrakCD[PlayerInfo[playerid][pMember]] / 60);
SendClientMessage(playerid,-1,string);
return 1;
}
}
17.10.2013 в 23:36
ZoneTimer найдите. Вероятнее всего в public SetPlayerUnjail. Старайтесь код заключать в тег.
18.10.2013 в 00:00
Код
public SetPlayerUnjail() //
{
  new hour, minute, second;
  gettime(hour, minute, second);
  new string[300];
  for(new b =0;b<120;b++)
  {
   if(GZSafeTime[b]>0)
   {
    GZSafeTime[b] --;
    if(GZSafeTime[b] == 60 || GZSafeTime[b] == 120)
    {
     format(string,sizeof(string),"%d ñåêóíä äî çàõâàòà òåððèòîðèè",GZSafeTime[b]);
     SendFamilyMessage(GZInfo[b][gNapad],COLOR_GREEN,string);
     SendFamilyMessage(GZInfo[b][gFrakVlad],COLOR_GREEN,string);
    }
   }
  }
  for(new b =0;b<sizeof(FrakCD);b++)
  {
   if(FrakCD[b] >0)
   {
    if(FrakCD[b] == 0) SendFamilyMessage(b,-1,"Âàøà áàíäà ñíîâà ìîæåò ó÷àâñòâîâàòü â çàõâàòå çîí");
   }
  }
  for(new f =0;f<3;f++)
  {
   if(MZSafeTime[f]>0)
   {
    MZSafeTime[f] --;
    if(MZSafeTime[f] == 200 || MZSafeTime[f] == 450)
    {
     format(string,sizeof(string),"::: Ó âàñ îñòàëîñü %d ñåêóíä. Ìåñòî âñòðå÷è: Çàáðîøåííûé àýðîïîðò:::",MZSafeTime[f]);
     SendFamilyMessage(MZInfo[f][mNapad],COLOR_RED,string);
     for(new h = 0; h < sizeof(BizzInfo); h++)
     {
      if(BizzInfo[h][bZahvat] == 1)
      {
       SendFamilyMessage(BizzInfo[h][bMafia],COLOR_RED,string);
      }
     }
    }
   }
  }
  for(new f =0;f<sizeof(FrakCDm);f++)
  {
   if(FrakCDm[f] >0)
   {
    FrakCDm[f] --;
   }
  }
}


Вот мой паблик public SetPlayerUnjail
Но тут говориться о том, сколько осталось до конца...
18.10.2013 в 11:34
По идее время защиты 600 секунд. Т.е 10 минут.

Прийду домой и посмотрю лучше
18.10.2013 в 11:46
Напиши если есть скайп
Krestov98
18.10.2013 в 11:53
Код
if(MZSafeTime[f] == 200 || MZSafeTime[f] == 450)  
     {  
      format(string,sizeof(string),"::: Ó âàñ îñòàëîñü %d ñåêóíä. Ìåñòî âñòðå÷è: Çàáðîøåííûé àýðîïîðò:::",MZSafeTime[f]);  
      SendFamilyMessage(MZInfo[f][mNapad],COLOR_RED,string);


А эти надписи выводятся?
18.10.2013 в 23:33
Цитата ZioHik ()
Код
if(MZSafeTime[f] == 200 || MZSafeTime[f] == 450)  
     {  
      format(string,sizeof(string),"::: Ó âàñ îñòàëîñü %d ñåêóíä. Ìåñòî âñòðå÷è: Çàáðîøåííûé àýðîïîðò:::",MZSafeTime[f]);  
      SendFamilyMessage(MZInfo[f][mNapad],COLOR_RED,string);

А эти надписи выводятся?

Эти надписи идут к команде /bizwar если не ошибаюсь.
Мне важен капт.
19.10.2013 в 22:37
Таймер сделай нормальный
18.01.2014 в 19:58
Форум | www.SAMP-TEAM.com » San Andreas MultiPlayer » Вопросы и проблемы » /capture (Помогите!)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: